w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" = xmlns:m=3D"http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns=3D"http:= //www.w3.org/TR/REC-html40">

We donot carry geberit

 <= /p>

Luc= kie Naicker

Out= side Sales Representative - Cronkhite Supply

Wolsel= ey Canada · = ; Residential Business Group

7853 1= 32nd Street · Surrey · BC · V3W 4M8

T 604-594-5421  .  F 604-594-6050  .&nb= sp; C 604-202-5726

www.wolseley.com<= /o:p>

 <= /p>

From: Purchase= Department - HTA Products Inc. [mailto:purchase@hitechacrylic.com]
Sent: Friday, January 30, 2015 1:15 PM
To: Naicker, Luckie [Canada] Cronkhite
Subject: RE:Quote and ETA

 

Hello Luckie

 

Do you guys carry Geberit? if yes,then please send m= e quote for 2-- Geberit:111.728.00.1

 

 

-----=  
Thank you.

Regards,
Sandy K.

Accounts Department

 

H T A Products Inc.
www.htaproducts.com
Tel:  +1 = 604 231 9592
Fax: +1 604 231 9593
Toll Free: 1 855 231 9592
Address: 11291 Bridgeport Road,

 Richmond, B.C. V6X 1T4, Canada=

--_000_B545B955C04A0C4AAF63A0AFA971C7E57A9F52C8a01661dswolsele_-- Ë’Ðé 2Î #. W'-8T›È×Ðãè°î *,ILZ^q S9‰€ALValwƒ�˜¤®¹ÄBÚî5l{zŒ”—«¼V^y¤¯ºÅÐÛæñü)7u‡€´ Q˜ZésØ b©ð²AËÔßêõ;FQ\gr}ˆ“ž©´ÀÎ »ÆQë1g^)?JÐÜX¡X¤­mÏÎÙõïú´Ü(1Š“ž©ð¿ÙNa[o€†”¦X„ÁÌÉãz…Р¦±ÍAPI\a)g“™£¥ÂÅÓ×ê„LÞ÷¯yÏÑ™+÷û¤/„€“£«‰¤±Š• «¶ÂÌ×ãíø$?Œª³ÀÏçáù²ä !#;5Kí´:8"ìÕ— «1ÃÔ)%8:P.IX/:EP[gq|ˆ’�¨î¾Ù&HM]mz„…LŠ£ÃÁÑÕì‡�ªÕàëö "-8CNZh¦{«å;‚!zΤ=“ÚyÒ&ü8Rjxu�™rÇ™nCí—lAìÄË¥ä9Íf÷?(¸ŒQ6 ¤(»AT™Ÿµˆ>ܾ†[0¥›±„Y.?ؼËÅ¢fDïÇ£ñ¸œýÒç�Q& í°�\îöì¼�\C趓÷‰êÎJÞÊ\½IñA�x—]:æŽsLí—lAëÀ–j?$¾£º¦uO)ÔŸ08ͧuV»�rg<æ»�e:乎dBbsDŽ¿§‰a(þàƒšQ&÷�˜pInG톂LóÒ PŠª»$Ge ïÑ©pF(Ëê¶�l=ãs�o7 êqNbB ß½Mèº�n<ìÕÎ|Rêâ¿>ùШ~ñÆ›€uJôÉžsHòÇœrJQ+•j¿Së}ÞÂ=ùç¼UÙlòJPf9Ãï¸�n7 áTLb5 ßð‰m|vSõРxTÐÆÍ¢iM®ƒ˜2×½ÎÅža> Ÿ§�mA ôÁ™gD©:}+þÐd°PâÔ¢wÓ#ãÀ�pAéÏ£yòÇœqGðÆšoDTîÓêÖ¥Y0Ï`hK5ý×¥†ë½¢—lAëÀ•j?é¾”lsZ 1B«Î쌵¹ÙêSv”4-/Ûœ‚J-Ïñº r;ãÅLpD$øu[1LÚ°sHf@œqW.ÞzO$ùÞÓ¨}R'üѦ{P%úШ¯‰óȱJÛÌŸp2ïˆ Ÿ%8}ƒ™lö"ëÀ �U´¨ ºJ«+‹x Ř”@“ À³&¾»`S÷ì�èŒk$ØÉÅndñQÝ�H/ØÅu^ÿ³Çk_\¤˜<0Ô-ÒyŸR'úž~¾å¤œ$óã3ª g ûž‰Ž&Ý�Ž„+„%½±STªRõ¤—ã*Ï#Æac´¹^ýZÿá…Âk̾Ãi^'Ëoc+Ï(Ìpdü ù�A6ÝcbÚ¯N¦A¬Hï܈qÑêt_Lõñ?3èCé‘LðäˆñµYMñå‰â†*¶[·�6¿c×:V¸¶—4Ì%�à’ç-·œ>çâÊnÑkC\A˜<àx{Y׃½¬S³þÃé�s& ¯“Lëß”)ï—y%tÅdWòø”ð�9¼zP³›�î_ÏÌÇhÜ5 fö¦–Iå¹1Ûvr ùŸ“7ÛÏsh d ¬ DØAª�K9â@æ>Ø8_¿¬\à�ê®RFêÞ‚Û#»¯T°†:á U¥Ì‹ƒ¦•*Ê‘ ×`˜˜8;‡Ó}hý›öUù6ßÛ)‚7ÝÓr6Ú3׋ŸC7Û4Ø|p¬ªQw ©M&‰ð¡®œf¿wÊ|Ñh|Q†(Ñ̽jUùí,«�2&Êúbʨqmý§û¢Mè­ÓwÂu¥™}6Õ.ãÃÙ�¼ UT * BYE IMAP4rev1 server terminating connection 70 12 laketownfurnishings.com laketown2 03/29/16 11:40:56 IMAP-IN FE14715988EB42CE808D700ACC1B9E5E.MAI 2936 24.155.133.200 UID UID STORE 23637 +FLAGS.SILENT (\Seen) h2xe OK UID command completed 31 44 accentartandframe.com paul 03/29/16 11:41:08 IMAP-IN E36015CFC36E499F9A58E8B459DAB267.MAI 2148 207.228.78.31 UID UID FETCH 59320:* (UID FLAGS INTERNALDATE BODYSTRUCTURE BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (From Subject In-Reply-To References To Cc Reply-To Date X-Priority X-MSMail-Priority Importance Message-ID)]) 776 200 mkco.ca khan 03/29/16 11:41:09 IMAP-IN E36015CFC36E499F9A58E8B459DAB267.MAI 2148 207.228.78.31 UID UID FETCH 59320 (BODY.PEEK[1]) * 37 FETCH (UID 59320 BODY[1] {88} 167 40 mkco.ca khan 03/29/16 11:41:11 IMAP-IN E36015CFC36E499F9A58E8B459DAB267.MAI 2148 207.228.78.31 UID UID FETCH 59320 (BODY.PEEK[2]) 40560 40 mkco.ca khan 03/29/16 11:41:47 IMAP-IN 2312 172.245.37.92 * OK IMAP4rev1 server ready at 03/29/16 11:41:47 50 0 03/29/16 11:41:47 IMAP-IN 2312 172.245.37.92 LOGOUT LOGOUT * BYE IMAP4rev1 server terminating connection 71 11 03/29/16 11:41:54 IMAP-IN 2360 184.68.54.250 NOOP NOOP * 924 EXISTS 41 14 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:55 IMAP-IN 812 50.69.80.126 NOOP NOOP * 1787 EXISTS 39 11 celticengineering.ca a.grimmer 03/29/16 11:41:55 IMAP-IN 2360 184.68.54.250 LIST LIST "" "" 45 20 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:55 IMAP-IN 2360 184.68.54.250 LIST LIST "" "*" 227 21 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:56 IMAP-IN B5EB216B7A2A49448C2D3DC254590D8F.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH UID 1994:2793 * SEARCH 1994 1995 2000 2001 2009 2014 2017 2018 2020 2021 2023 2025 2028 2030 2031 2033 2037 2038 2041 2042 2043 2045 2046 2047 2048 2049 2052 2055 2057 2060 2062 2065 2068 2070 2071 2073 2074 2079 2080 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2095 2103 2104 2108 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2120 2125 2127 2128 2129 2130 2131 2137 2147 2152 2153 2154 2163 2165 2166 2167 2171 2177 2178 2184 2193 2195 2199 2204 2206 2211 2212 2213 2214 2251 2252 2257 2259 2265 2271 2274 2276 2277 2282 2288 2291 2292 2299 230 1282 34 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:56 IMAP-IN B5EB216B7A2A49448C2D3DC254590D8F.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH DELETED UID 1994:2793 * SEARCH 47 42 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:57 IMAP-IN B5EB216B7A2A49448C2D3DC254590D8F.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH UNSEEN UID 1994:2793 * SEARCH 2000 2017 2030 2074 2116 2165 2166 2167 2473 2494 2506 2507 2510 2511 2521 2522 2523 2524 2697 2784 147 41 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:57 IMAP-IN B5EB216B7A2A49448C2D3DC254590D8F.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH FLAGGED UID 1994:2793 * SEARCH 47 42 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:58 IMAP-IN 2360 184.68.54.250 SELECT SELECT "Sent Items" * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 271 29 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:41:58 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1184:* (UID FLAGS INTERNALDATE BODYSTRUCTURE BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (From Subject In-Reply-To References To Cc Reply-To Date X-Priority X-MSMail-Priority Importance Message-ID)]) 4224 199 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:00 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1186 (BODY.PEEK[1.1.2] BODY.PEEK[1.1.1]) BODY[1.1.1] {3926} 24068 60 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:01 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1186 (BODY.PEEK[1.2]) * 657 FETCH (UID 1186 BODY[1.2] {2338} 2421 41 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:01 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1186 (BODY.PEEK[1.3]) * 657 FETCH (UID 1186 BODY[1.3] {356} 438 41 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:01 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1186 (BODY.PEEK[1.4]) * 657 FETCH (UID 1186 BODY[1.4] {1132} 1215 41 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:02 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1186 (BODY.PEEK[1.5]) * 657 FETCH (UID 1186 BODY[1.5] {3452} 3535 41 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:02 IMAP-IN 5B25AF6E673F46BFA25CECBF90A8C82A.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1185 (BODY.PEEK[1.2] BODY.PEEK[1.1]) BODY[1.1] {3120} 21758 56 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:03 IMAP-IN 5B25AF6E673F46BFA25CECBF90A8C82A.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1185 (BODY.PEEK[2]) * 656 FETCH (UID 1185 BODY[2] {1132} 1213 39 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:04 IMAP-IN 5B25AF6E673F46BFA25CECBF90A8C82A.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1185 (BODY.PEEK[3]) * 656 FETCH (UID 1185 BODY[3] {2338} 2419 39 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:04 IMAP-IN 5B25AF6E673F46BFA25CECBF90A8C82A.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1185 (BODY.PEEK[4]) * 656 FETCH (UID 1185 BODY[4] {3452} 3533 39 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:04 IMAP-IN 5B25AF6E673F46BFA25CECBF90A8C82A.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1185 (BODY.PEEK[5]) * 656 FETCH (UID 1185 BODY[5] {356} 436 39 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:05 IMAP-IN DB1E5D221513466D80A5CE4BBF2728C2.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID FETCH 1184 (BODY.PEEK[2] BODY.PEEK[1]) BODY[1] {2773} 13993 52 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:06 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH UID 799:1186 * SEARCH 799 801 802 803 805 806 808 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 821 822 825 826 827 828 829 834 836 837 838 839 841 842 843 844 845 848 849 850 853 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 870 871 872 873 875 877 878 879 880 881 882 883 884 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 921 922 923 925 926 927 928 929 930 940 953 955 956 957 958 959 961 976 977 980 981 982 983 984 985 987 988 989 992 993 1004 1007 1008 1009 1010 1011 1 1384 33 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:07 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH DELETED UID 799:1186 * SEARCH 47 41 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:07 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH UNSEEN UID 799:1186 * SEARCH 47 40 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:08 IMAP-IN F4575C38D09F48A99C59938AB9D79A8E.MAI 2360 184.68.54.250 UID UID SEARCH FLAGGED UID 799:1186 * SEARCH 47 41 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:08 IMAP-IN 2360 184.68.54.250 SELECT SELECT INBOX * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 271 22 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:16 IMAP-IN 3036 74.82.80.254 * OK IMAP4rev1 server ready at 03/29/16 11:42:16 50 0 03/29/16 11:42:16 IMAP-IN 3036 74.82.80.254 CAPABILITY CAPABILITY * CAPABILITY IMAP4rev1 IMAP4 AUTH=LOGIN AUTH=CRAM-MD5 IDLE CHILDREN UIDPLUS 104 14 03/29/16 11:42:16 IMAP-IN 3036 74.82.80.254 LOGIN LOGIN "lakecity2@laketownfurnishings.com" "******" l OK LOGIN completed 22 54 laketownfurnishings.com lakecity2 03/29/16 11:42:16 IMAP-IN 3036 74.82.80.254 LIST LIST "" % 222 13 laketownfurnishings.com lakecity2 03/29/16 11:42:16 IMAP-IN 3036 74.82.80.254 SELECT SELECT "INBOX" * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 317 18 laketownfurnishings.com lakecity2 03/29/16 11:42:16 IMAP-IN B333C35C4A0D458D8B4234688C515170.MAI 3036 74.82.80.254 FETCH FETCH 1:2 (UID RFC822.size FLAGS) 127 37 laketownfurnishings.com lakecity2 03/29/16 11:42:16 IMAP-IN 3036 74.82.80.254 LOGOUT LOGOUT * BYE IMAP4rev1 server terminating connection 70 12 laketownfurnishings.com lakecity2 03/29/16 11:42:30 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 * OK IMAP4rev1 server ready at 03/29/16 11:42:30 50 0 03/29/16 11:42:30 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 CAPABILITY CAPABILITY * CAPABILITY IMAP4rev1 IMAP4 AUTH=LOGIN AUTH=CRAM-MD5 IDLE CHILDREN UIDPLUS 108 18 03/29/16 11:42:30 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 LOGIN LOGIN khan@mkco.ca "**************" FCOP2 OK LOGIN completed 26 43 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:30 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 CAPABILITY CAPABILITY * CAPABILITY IMAP4rev1 IMAP4 AUTH=LOGIN AUTH=CRAM-MD5 IDLE CHILDREN UIDPLUS 108 18 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:30 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 LIST LIST "" "" 43 18 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:30 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 LIST LIST "" "*" 297 19 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:30 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 SELECT SELECT INBOX * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 270 20 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:31 IMAP-IN 50330F94C38E4CF3AEDB791775D55CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID STORE 59319 +FLAGS.SILENT (\Seen) FCOP7 OK UID command completed 32 45 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:31 IMAP-IN 50330F94C38E4CF3AEDB791775D55CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID STORE 59319 -FLAGS.SILENT (\Deleted \Flagged) FCOP8 OK UID command completed 32 57 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:31 IMAP-IN E36015CFC36E499F9A58E8B459DAB267.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID STORE 59320 +FLAGS.SILENT (\Seen) FCOP9 OK UID command completed 32 45 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:31 IMAP-IN E36015CFC36E499F9A58E8B459DAB267.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID STORE 59320 -FLAGS.SILENT (\Deleted \Flagged) FCOP10 OK UID command completed 33 58 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:32 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 UID UID COPY 59320 "Deleted Items" FCOP11 OK [COPYUID 1456858378 59320 633] UID command completed 64 39 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:32 IMAP-IN E36015CFC36E499F9A58E8B459DAB267.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID STORE 59320 +FLAGS.SILENT (\Deleted) FCOP12 OK UID command completed 33 49 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:32 IMAP-IN E36015CFC36E499F9A58E8B459DAB267.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID EXPUNGE 59320 FCOP13 OK UID command completed 33 26 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:33 IMAP-IN 50330F94C38E4CF3AEDB791775D55CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID SEARCH UID 59117:59319 * SEARCH 59117 59124 59134 59135 59148 59150 59168 59174 59178 59184 59187 59189 59199 59204 59206 59214 59219 59227 59238 59286 59290 59301 59302 59303 59304 59305 59306 59307 59308 59309 59310 59315 59316 59317 59318 59319 262 35 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:33 IMAP-IN 50330F94C38E4CF3AEDB791775D55CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID SEARCH DELETED UID 59117:59319 * SEARCH 46 43 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:33 IMAP-IN 50330F94C38E4CF3AEDB791775D55CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID SEARCH UNSEEN UID 59117:59319 * SEARCH 59290 59301 59302 59303 59304 59305 59306 59307 59308 59309 59310 59316 59317 59318 130 42 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:33 IMAP-IN 50330F94C38E4CF3AEDB791775D55CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID SEARCH FLAGGED UID 59117:59319 * SEARCH 46 43 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:33 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 SELECT SELECT Drafts * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 265 22 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:34 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 SELECT SELECT "Sent Items" * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 268 28 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:34 IMAP-IN C7C6A6B9706A4814AAE3C79024397CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID SEARCH UID 714:724 * SEARCH 714 715 716 718 719 720 721 722 723 724 86 31 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:36 IMAP-IN C7C6A6B9706A4814AAE3C79024397CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID SEARCH DELETED UID 714:724 * SEARCH 46 39 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:36 IMAP-IN C7C6A6B9706A4814AAE3C79024397CD9.MAI 2992 209.52.88.78 UID UID SEARCH FLAGGED UID 714:724 * SEARCH 46 39 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:36 IMAP-IN 2992 209.52.88.78 SELECT SELECT INBOX * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 271 21 mkco.ca khan 03/29/16 11:42:58 IMAP-IN 2156 184.68.54.250 * OK IMAP4rev1 server ready at 03/29/16 11:42:58 50 0 03/29/16 11:42:58 IMAP-IN 2156 184.68.54.250 CAPABILITY CAPABILITY * CAPABILITY IMAP4rev1 IMAP4 AUTH=LOGIN AUTH=CRAM-MD5 IDLE CHILDREN UIDPLUS 107 17 03/29/16 11:42:58 IMAP-IN 2156 184.68.54.250 LOGIN LOGIN "bonnie@burgessphe.com" "********" irzu OK LOGIN completed 25 47 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:59 IMAP-IN 2156 184.68.54.250 SELECT SELECT "INBOX" * FLAGS (\Deleted \Seen \Answered \Flagged \Draft $Forwarded) 268 21 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:59 IMAP-IN B5EB216B7A2A49448C2D3DC254590D8F.MAI 2156 184.68.54.250 FETCH FETCH 924 (UID) 57 22 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:42:59 IMAP-IN B1128D8BADA5459F88582FEDD9E7DCB3.MAI 2156 184.68.54.250 UID UID STORE 2785 FLAGS (\Seen \Answered) fulw OK UID command completed 31 45 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:43:00 IMAP-IN B1128D8BADA5459F88582FEDD9E7DCB3.MAI 2156 184.68.54.250 UID UID FETCH 1:2793 (UID FLAGS) 36106 35 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:43:02 IMAP-IN CD86598D58FB44878022620426324E5E.MAI 2156 184.68.54.250 APPEND APPEND "Sent Items" (\Seen) "29-Mar-2016 11:40:00 -0700" {17196} 68 17269 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:43:03 IMAP-IN 2668 50.69.80.126 NOOP NOOP * 161 EXISTS 38 11 celticengineering.ca j.stuart 03/29/16 11:43:03 IMAP-IN 2740 50.69.80.126 NOOP NOOP * 202 EXISTS 38 11 celticengineering.ca j.stuart 03/29/16 11:43:03 IMAP-IN 2112 50.69.80.126 NOOP NOOP * 97 EXISTS 37 11 celticengineering.ca j.stuart 03/29/16 11:43:42 IMAP-IN 2156 184.68.54.250 NOOP NOOP * 924 EXISTS 38 11 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:43:45 IMAP-IN 24CB835E3CE845BC99066FF3B3411829.MAI 2156 184.68.54.250 FETCH FETCH 925 (UID) 57 22 burgessphe.com bonnie 03/29/16 11:43:45 IMAP-IN